O numerológii

Numerológia zhody partnerov

Numerológia zhody partnerov

Foto: zdroj Unsplash / Brooke Winters

Zhoda partnerov podľa numerológie: dátum narodenia prezradí aj to, či sa k sebe hodíte. Zhoda partnerov sa posudzuje na základe vybraných kritérií a v tomto článku sa dozvieš o nich viac.

 Numerologický rozbor zhody partnerov » online rozbor + ukážka rozboru»

Ak by sme niekde použili anglický prívlastok „forever – navždy“, tak najpríznačnejší by bol pri vzťahoch. Vzťahy tu boli vždy. Ani „prvý“ človek Adam nebol bez vzťahu. Sú tu a určite aj "navždy" budú tým najobohacujúcejším pre nás. Cez vzťahy rastieme do nebetyčných výšok, stagnujeme a rovnako aj padáme do najhlbších priepastí. Každý hľadá tú "vzácnu zhodu"...

Na vzťah musia byť najmenej dvaja. Dvaja jedinci, ktorí komunikujú, vymieňajú si svoje myšlienky, zdieľajú svoje emócie a už nie sú sami. Rásť fyzicky môžeme aj osamote, no skutočný duchovný rast prebieha vo dvojici.

Stará legenda hovorí, že Stvoriteľ zhodnotil na prvých živých bytostiach rýchlosť a efektívnosť ich vývoja. Na základe toho rozdelil jedinca na dve polovice. Tie žili na Zemi samostatne a vývoj sa urýchlil. Keď sa však tieto polovice našli rýchlosť vývoja sa ešte znásobila.

Názory a pohľady na partnerské vzťahy sa časom menili. Kritériom pritom nebol len čas, ale aj kultúrny a náboženský vývoj. Všetko, čo sa týkalo spoločnosti, dokázalo ovplyvňovať vzťahy. A teda aj pohľad na to, ako má vyzerať tá "vzácna zhoda".

♥ Vyskúšaj našu numerologickú kalulačku lásky »

Nosné témy vzťahov sa menili, ale jedinou ústrednou témou vzťahov, ktorá vždy dominovala bola láska. Potláčaná, bagatelizovaná, vysmievaná si aj tak našla svoje dominantné miesto. Dokázala, že vzťah, v ktorom nie je – nie je. Nie je v tom pravom zmysle náplne skutočného vzťahu, ktorý po všetkých stránkach naplní ľudskú bytosť.

Takýto vzťah by mal spĺňať niekoľko kritérií. Vzájomnú lásku, dlhodobosť, intímnosť, duchovný rast a harmóniu. Vlastnosti, ktoré povznášajú na inú úroveň. Splodenie potomkov je ako „mimoriadny“ bonus, na ešte ďalšie obohatenie tohto vzťahu.

Ako funguje numerológia zhody partnerov?

Na určenie partnerskej zhody pre takýto typ vzťahu existujú rôzne metódy. Samozrejme ich odlišnosti a podstatu určuje uhol pohľadu, akou sa na problematiku vzťahov dívajú. Numerológia používa ako základný kameň posúdenia partnerskej vhodnosti dátum narodenia.

V dátume narodenia je z pohľadu numerológie „všetko“. V týchto „pár“ číslach je doslova všetko o jeho nositeľovi. Jeho vlastnosti, túžby, plány, duchovná úroveň, dlhy z minulosti, vnútorný temperament... Sú to neoceniteľné informácie, podľa ktorých je možné urobiť výber – posúdenie partnerskej vhodnosti, resp. zhody partnerov.

Napríklad: Máme tu partnerov s dátumami narodenia » 26.6.1985 a 5.3.1987: 
» Pri zápise do numerologickej mriežky uvidíme podobnosť v trojici čísel 1 5 9 (po diagonále). Je to rovina odhodlaniaspoločná cesta života. Títo dvaja jedinci sú si blízki pri posudzovaní rôznych životných udalostí. Majú na ne rovnaký názor a aj principiálne rovnako zareagujú. To ich bude počas celého vzťahu zbližovať a nie rozdeľovať. Aj takýmto spôsobom sa môže postupovať pri vyhodnocovaní zhody parterov.

mriezka-zhoda-partnerov

Kritériá zhody partnerov podľa numerológie

K samotnému rozhodnutiu by sa malo pristupovať veľmi seriózne. A to zohľadnením viacerých kritérií, ktoré sú nevyhnutné pre rozhodnutie, ktorý vzťah tieto predpoklady spĺňa a ktorý už nie. Posudzovanie zhody parterov si teda vyžaduje precízne stanovenie kľúčových kritérií a ich následné dôkladné zváženie, resp. posúdenie.

» Pozri si ukážky našich numerologických rozborov »

Medzi kritériá partnerskej zhody možno zaradiť:

 • Spoločné cesty – ukazujú, ako partneri vnímajú a prežívajú udalosti, ktoré prináša život. Ich názory a reakcie a zároveň zhodu, resp. nezhodu. Je to veľmi dôležitá oblasť, v ktorej dochádza buď k veľkému porozumeniu alebo zásadným nezhodám. Časom sa zhody, ale aj nezhody prehlbujú.
 • Vzájomné doplnenie – poukazuje na to, či sa partneri dokážu vhodným spôsobom doplniť. Doplniť to, čo im chýba, s čím sa nenarodili, na čo nemajú talent. Podstatou je, aby sa partneri spolu cítili spokojne a komplexne.
 • Vzájomná empatia – posudzuje sa schopnosť partnerov, či sa dokážu navzájom počúvať, chápať a brať na zreteľ potreby a túžby toho druhého.
 • Terajšia duchovná úroveň (Tarot) – je hľadiskom terajšej duchovnej úrovne partnerov (nie fyzického veku). Čím si prešli, čo majú už vyriešené, čo im už nespôsobuje problémy a na čom ešte majú popracovať. Ak je v týchto úrovniach medzi partnermi veľký "generačný" rozdiel, nemôžu si dobre porozumieť, sú to akoby ľudia z inej doby. Vhodnou je tiež vyššia duchovná úroveň u žien, vtedy berú mužov tak blahosklonnejšie, majú pochopenie pre ich väčšiu detinskosť (v opačnom prípade vždy dôjde k rozchodu – nemusí ísť o rozchod fyzický, tzn. ostávajú spolu, aj keď sa duchovne vzdialili).
 • Slnečné znamenia – predstavujú posúdenie zhody partnerov z hľadiska vnútorného temperamentu. Ich myšlienkových pochodov a  hodnotových kritérií. Ich miesta na hierarchickom rebríčku, ktoré ovplyvňuje vzájomnú možnosť spolužitia a spolupráce.
 • Partneri a ich potenciál fungovania v dlhodobom zväzku – posudzuje sa schopnosť partnerov k dlhodobému zväzku. Hodnotí sa dedičné posolstvo matky na partnera, ktoré úzko súvisí so schopnosťou žiť dlhodobo v rodinnom zväzku. Zároveň sa hodnotí aj dedičné posolstvo otca na partnerku, ktoré dlhodobé súžitie s partnerom výrazne ovplyvňuje.

  » Adela a jej partneri – ako sa k sebe hodili podľa numerológie? »
   
 • Nevhodné a osudové číselné kombinácie v dátumoch narodenia partnerov – posúdenie dátumov narodenia partnerov, či neobsahujú určité číselné kombinácie, ktoré sú predurčené, aby si navzájom spôsobovali rôzne problémy a traumy..
 • Mužský a ženský princíp v osobnostiach partnerov – z dátumu narodenia vyplývajú dve roviny posudzovania tejto kategórie. Vnútorná psychika (prežívanie)  – môže byť viac ženská alebo mužská. A rovnako aj vonkajšia psychika (správanie) – tiež môže byť viac ženská alebo mužská. Ide o princípy (mužský a ženský), ktoré sú za našim konaním, prezentáciou sa navonok a vnútorným cítením. Keď sa tieto princípy dopĺňajú, je to prínosom. Ak sú zhodné, je to na škodu.
 • Súzvuk vnútorného a vonkajšieho prežívania – posúdenie zhody vnútorného aj vonkajšieho prežívania životných situácií a udalostí. Pri zhode v tomto kritériu dochádza k nárastu vzájomných sympatií. Samotná rozdielnosť neuškodí.
 • Záťaže vzťahu – Pri posudzovaní zhody partnerov rozlišujeme, tzv. karmické a nekarmické vzťahy. Vzťahy zaťažené minulosťou (karmické) tu "už boli" (partneri sa nestretli prvýkrát) a zostala po nich silná negatívna energia – pnutie. Na ich vyriešenie sa partneri opätovne stretli, už s inou úrovňou poznania. Opätovné stretnutie môže toto pnutie uvoľniť (pozitívne riešenie) alebo ho zachovať, resp. prehĺbiť (opätovné stretnutie je znovu nutnosťou). Vzťahy nezaťažené minulosťou (vývojové) prichádzajú vtedy, keď partneri potrebujú s niečím pomôcť, vyriešiť, spoznať, prežiť a k tejto skúsenosti potrebujú – "vhodného" partnera.

» Rok 2023 podľa numerológie »

Numerolologické poznatky sa dajú využiť aj opačným spôsobom. Ak sa dá podľa dátumu narodenia partnerov a kritérií výberu nájsť ideálny partner, rovnako sa dá podľa kritérií výberu a dátumu narodenia jedného partnera nájsť dátum narodenia jeho ideálneho partnera.

Podľa výberových kritérií sa dá nájsť rovnako aj ideálny partner pre rôzne oblasti života, pretože jeden partner nie je ideálny na všetko.  

Nájsť toho pravého / tú pravú nie je vždy ľahké. No o to viac si človek užíva ten krásny pocit "vzácnej zhody", keď na ňu konečne natrafí. Chceš si dať spraviť numerologický rozbor zhody partnerov? Naše rozbory sú on-line formou, doručujeme ich na email.
 

Numerologický rozbor

Zhoda partnerov

Cena: 38 € 25 €

Komplexný rozbor: 7-9 strán. Obsahuje analýzu kľúčových partnerských kritérií, charakteristiku vzťahu, popis cesty k jeho naplneniu + posúdenie zhody partnerov. Ukážka rozboru »

Stačí vyplniť údaje, dokončiť objednávku a vypracovaný rozbor ti pošleme na tvoj email.